Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δεν είναι ρυτίδες!!! Εμπειρίες είναι!!!


Πώς να μη σταθείς, πως να μην κοιτάξεις αυτές τις γυναίκες?
11008072_438152939670373_3499923576473419562_n
Πώς να μην αναρωτηθείς τι δυσκολίες είχαν στη ζωή τους? Τι τους χάραξε το πρόσωπο… Πότε γέλασαν, πότε έκλαψαν, πόσο σκληρά δούλεψαν, τι στερήθηκαν!!!
996127_438153756336958_5638414184340717247_nΟι ρυτίδες και οι γραμμές στο μέτωπο περιγράφουν τις εμπειρίες , τις  θετικές και καλές εμπειρίες και τις αρνητικές.
11046811_438153703003630_6026866553668887226_n
1503577_438154979670169_2711646345945279069_n
11035928_438155236336810_4648624016960559466_n
11042985_438157943003206_6381969204456457613_n
11011886_438159553003045_6709802842595233456_n
10393164_438160273002973_8058155574726359992_n
Οι φωτογραφίες ειναι από το :Φωτογραφιες Μνημες Παραδοση
πηγή http://iscreta.gr

ΥΠΕΣ: Ποιες ειδικότητες εργαζομένων των δήμων εντάσσονται στην Ε.Σ.Σ.Ε (εγκύκλιος)Εγκύκλιο που προσδιορίζει τις ειδικότητες, οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις της Ειδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., με το Υπουργείο Εσωτερικών, εξέδωσε το ΥΠΕΣ.
Στη εγκύκλιο, που κοινοποιήθηκε στις 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αναφέρεται:
Σας ενημερώνουμε ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 2 του
ν.2738/1999 και του άρθρου 18 παρ.13 του ν.3731/2008 υπεγράφη η από 2 Αυγούστου 2017  Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ – ΟΤΑ), με την οποία ρυθμίζονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών.
Η εν λόγω σύμβαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2945/Β/
29-8-2017) και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΙΕΕ465ΧΘ7-ΔΣ6), ισχύει δε από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 29-8-2017. Η εν λόγω συλλογική σύμβαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. όπως προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Για την εφαρμογή της απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου-Μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του, καθώς και βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.
Με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση και ειδικότερα με το άρθρο 2 αυτής, ουσιαστικά
κωδικοποιούνται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων Ε.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002 και 2009, ενώ
προβλέπεται η υπαγωγή επιπλέον κατηγοριών προσωπικού στο πεδίο εφαρμογής της.
Συγκεκριμένα :
1. Στο πλαίσιο της βελτίωσης των όρων εργασίας όσων απασχολούνται στον τομέα της
διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, στους
εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στην προσωρινή αποθήκευση,
επεξεργασία, ανακύκλωση, πράσινα σημεία και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση
Στερεών Αποβλήτων, μετά τη συμπλήρωση ενός (1) έτους απασχόλησης χορηγείται
πέντε (5) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία
απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του
τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.
2. Στους εργαζόμενους αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο :
— στην αποκομιδή, συγκομιδή, επιστασία και μεταφορά απορριμμάτων
— στην ταφή και εκταφή νεκρών
— στην ασφαλτόστρωση
— στην αποχέτευση
— στα αφοδευτήρια
–στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το
πλύσιμο αυτών
— σε οικοδομικές εργασίες
— στην ύδρευση
— στους υδραυλικούς γενικά
— στις εργασίες πρασίνου
— στις εργασίες συντήρησης του εναέριου Δημοτικού Ηλεκτρικού Δικτύου Φωτισμού
— στους ψυκτικούς
— στα δημοτικά σφαγεία
— στους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων καθώς και στους οδηγούς των Λεωφορείων
— στους τοποθετητές κεραμικών σκεπών μετά την συμπλήρωση πέντε (5) ετών απασχόλησης χορηγείται τρεις (3) ημέρες επιπλέον κανονική άδεια το χρόνο και ορίζεται η εβδομαδιαία απασχόλησή τους σε τριάντα δύο (32) ώρες, χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή.
Σημειώνεται ότι και στις δύο ανωτέρω (1) και (2) περιπτώσεις δεν απαριθμούνται περιοριστικά οι ειδικότητες των εργαζομένων που τυγχάνουν εφαρμογής των εν λόγω
ευνοϊκών ρυθμίσεων, αλλά γίνεται ενδεικτική αναφορά αυτών. Ωστόσο, ενδεχόμενη
υπαγωγή στις διατάξεις της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. και ειδικοτήτων, πέραν των ενδεικτικώς
αναφερόμενων στην Ε.Σ.Σ.Ε., πρέπει να πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή και σε κάθε
περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η σύμβαση (απασχόληση
αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε συγκεκριμένους χώρους και τομείς), προκειμένου
αφενός να εξασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων και αφετέρου να
αποφεύγονται φαινόμενα καταχρηστικής εφαρμογής της σύμβασης.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι με τη νέα Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
διευκρινίζεται το θέμα των αποδοχών των συνδικαλιστικών αδειών.
Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 αυτής, προστίθεται, στο τέλος του
άρθρου 7 της από 31 Ιουλίου 2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους όρους
χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών (αριθμ.:48558/3-8-2009 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ΦΕΚ1632/Β/6-8-2009), διευκρινιστικά η φράση «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών».
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της χωρικής σας
αρμοδιότητας, καθώς κα τα ΝΠΔΔ αυτών.
Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών,
www.ypes.gr, στην ενότητα Εγκύκλιοι – Αποφάσεις .
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. :Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 832
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…!!!
ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017-ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δημοσιεύτηκε ο Ν.4489/2017, το άρθρο 36 του οποίου περιέχει την «απεργοσπαστική ντροπολογία Γεροβασίλη», η οποία με μεγάλη ομολογουμένως επιτυχία συνδέει το όνομα της με την δημιουργία και επισήμως του πρώτου απεργοσπαστικού μηχανισμού στην ιστορία της Δημόσιας Διοίκησης. Η Υπουργός Διοικητικής «Αποσυγκρότησης», κα Όλγα Γεροβασίλη, «άξιος συνεχιστής των προκατόχων της», προπορεύεται της τρόικας και προετοιμάζει το έδαφος για την κατάργηση συνδικαλιστικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων, «μοιράζοντας» διοικητικές ποινές σε όποιους συμμετέχοντας στις συλλογικές αποφάσεις των Συνδικάτων, απεργούν.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Απεργία-Αποχή από την προσχηματική αξιολόγηση της κυβέρνησης και της τρόικας, ανάγκασε την κυβέρνηση να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της, που εμπεριέχουν ωμό αυταρχισμό και τρομοκρατία. Κι αυτό γιατί οι εργαζόμενοι έχουν αντιληφθεί πως η δήθεν αξιολόγηση δεν έχει σκοπό την «παραγωγικότητα» του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά την άλωση της Διοικητικής Ιεραρχίας και την υποταγή της στις «δεσμεύσεις» των μνημονιακών στόχων, τους οποίους δεσμεύτηκε να εφαρμόσει πλήρως η κυβέρνηση.
Το γεγονός ότι η «αξιολόγηση» είναι προαπαιτούμενο που θέτουν οι δανειστές για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης αποδεικνύει πώς στόχος είναι η συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και η δημιουργία ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους εργαζόμενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα μεγάλα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα.
Η «ντροπολογία Γεροβασίλη» εκβιάζει τους απεργούς, Δημοσίους και Δημοτικούς Υπαλλήλους πως θα «τιμωρηθούν» με αποκλεισμό από τις διαδικασίες κρίσεων, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή καταπάτηση του δικαιώματος στην απεργία και προσπάθεια δημιουργίας απεργοσπαστικού μηχανισμού.
Γνωρίζουν καλά οι κυβερνώντες, ότι τέτοιου είδους τακτικές και πολιτικές, που συμπεριλαμβάνουν προσπάθειες εκφοβισμών, εκβιασμών και τρομοκράτησης, δεν περνάνε στους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Καλούμε με τη συλλογική και αποφασιστική στάση τους, τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν την Απεργία-Αποχή και να ματαιώσουν και αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενωμένοι και αποφασισμένοι θα συνεχίσουν με την ίδια δυναμική στάση, αρνούμενοι να υποκύψουν στον στυγνό εκβιασμό. Εάν όλοι μας παραμείνουμε ενωμένοι στην Απεργία-Αποχή, τότε τα σχέδια της κυβέρνησης θα ναυαγήσουν για μία ακόμα φορά.
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εντείνουμε την δράση μας τόσο συνδικαλιστικά και κινηματικά όσο και σε νομικό επίπεδο προκειμένου ο εκβιασμός και ο αυταρχισμός να πέσει στο κενό. Πειθαρχικές ποινές προσπάθησε να επιβάλλει και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να περάσει την «Συγκριτική Αξιολόγηση». Με οικονομικές και διοικητικές ποινές εκβιάζει η κα Όλγα Γεροβασίλη. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως την «Απεργοσπαστική ντροπολογία Γεροβασίλη» ενέκρινε και υπερψήφισε και ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι που θα φαίνονταν αδιανόητο λίγο καιρό πριν. Τα χρόνια όμως της αντιμνημονιακής αντιπολίτευσης πέρασαν ανεπιστρεπτί.
Στην κατεύθυνση αυτή:
• Σας αποστέλλουμε Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κας Μαρίας-Μαγδαληνής Τσίπρα, που αφορά στην «Απεργοσπαστική ντροπολογία Γεροβασίλη», σύμφωνα με το οποίο «...η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσεως) συνέπεια εις βάρος του».
Η Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση έχει προκηρυχθεί και κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και δεν έχει προσβληθεί νομικά, ούτε έχει κηρυχθεί παράνομη ή καταχρηστική, κατά τρόπο, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην μπορεί να τιμωρηθεί για την συμμετοχή του σε αυτή.
• Πραγματοποιούμε Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και Συγκεντρώσεις σε χώρους εργασίας για την καλύτερη ενημέρωση των εργαζομένων περιφρουρώντας την Απεργία-Αποχή μέσα από συλλογικές αποφάσεις. Η ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 καθορίζεται ως ημέρα δράσης ενάντια στην προσχηματική αξιολόγηση. Την ημέρα αυτή οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προχωρούν σε ποικίλες δράσεις, όπως συμβολικές καταλήψεις και αποκλεισμούς κτιρίων, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα Γενικές Συνελεύσεις για την καθολική ενημέρωση των εργαζομένων και την μαζική συμμετοχή τους στην Απεργία-Αποχή από κάθε διαδικασία προσχηματικής αξιολόγησης που προκήρυξαν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Ενημερώνουμε τους εργαζόμενους πως είμαστε υπέρ μιας αξιολόγησης αντικειμενικής και ουσιαστικής που θα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποδέσμευση των Δημοσίων υπηρεσιών από τον κομματικό σχεδιασμό της εκάστοτε κυβέρνησης.
• Οι Σύλλογοι-Μέλη της Ομοσπονδίας μαζικά συλλέγουν υπεύθυνες Δηλώσεις Συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή ενημερώνοντας την Διοίκηση του Δήμου για την συμμετοχή τους σε αυτή και καταθέτοντας αυτές στο πρωτόκολλο του Δήμου. Το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης σας στέλνεται με το συνημμένο αρχείο.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση είναι η απόλυτη διασφάλιση για όλους, αφού η κυβέρνηση δεν θα βρει κανένα πειθήνιο όργανο για να εφαρμόσει την προσχηματική αξιολόγηση. Επισημαίνουμε πως ακόμη και αυτή η προσχηματική αξιολόγηση σύμφωνα με το Ν.4369/2016, δεν προσμετράτε στις πρώτες κρίσεις Προϊσταμένων που «θα πραγματοποιηθούν» με τον τρόπο αυτό. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η αξιολόγηση δεν αφορά στην καλύτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου αλλά στην προώθηση των «προθύμων» μέσω της απαράδεκτης, μεροληπτικής και αναξιοκρατικής συνέντευξης των 1.000 μορίων που θα «καταποντίζει» κάθε αυξημένο τυπικό προσόν ή εμπειρία.
Οι εργαζόμενοι θα απαντήσουν στον εκβιασμό και στην αυταρχική ντροπολογία για την «αξιολόγηση» με κλιμάκωση του συλλογικού αγώνα και μεγαλύτερη συσπείρωση και καθολική συμμετοχή στην Απεργία-Αποχή.
Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (Ν.4369/2016)
ΚΑΙ Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (ΑΡΘΡΟ 36 του Ν.4489/2017)
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ «ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΗ» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 84 ΤΟΥ Ν.4484/2017.


 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:826/ΓΑθήνα, 26 Σεπτεμβρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.
Με ανακοίνωσή της με την οποία «επιτίθεται» στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., προσπαθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.) να μας ενημερώσει για το «κοινό τους όραμα» με την κα Όλγα Γεροβασίλη, για τα Κ.Ε.Π. του αύριο. Ένα μέλλον που ξεκινά με φωτογραφικές τροπολογίες που δεν οφελούν καν τους εργαζόμενους του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.). Αιτία το πρόσφατο έγγραφο της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (αριθμ. πρωτ.: 753/13-9-2017) προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που ζητά την ανάκληση του άρθρου 84, του Ν.4484/2017, που αφορά στην κατά προτεραιότητα τοποθέτηση Προϊσταμένων στις Οργανικές Μονάδες Υπηρεσιών Κ.Ε.Π., υπαλλήλους των κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.).
Αντίδραση εν μέρει «κατανοητή», καθώς αγωνιούν μη τυχόν ανακληθεί τελικά η συγκεκριμένη «ρουσφετολογική» τροπολογία που πριμοδοτεί αυθαίρετα, ελάχιστους ακόμη και από τους υπαλλήλους Δ.Υ.Π. των Κ.Ε.Π., παρακάμπτοντας κάθε άλλη διάταξη Νόμου που ισχύει για την κρίση, επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων στους Δήμους, ακόμη και τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Είναι προφανές ότι, έδωσαν «αγώνα» και άσκησαν «πιέσεις» το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καταπατώντας και καταστρατηγώντας κάθε συνδικαλιστική έννοια, θέση και δράση, για δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των εργαζομένων που επιθυμούν να εξελιχθούν υπηρεσιακά στην εργασία τους.
Με την πρόσφατη επιστολή τους (αριθμ. πρωτ.: 33/18-9-2017) προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., η οποία συντάχθηκε κάτω από έντονη σύγχυση και πανικό, τολμούν και κατηγορούν την Ομοσπονδία για σκοπιμότητες, αναφέροντας παραδείγματα και στοιχεία που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.
Στο πλάισιο της σύγχυσης «μπερδεύουν» την λειτουργία και την επιλογή των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Π. με την Δημοτική Αστυνομία. Τους ενημερώνουμε πως στο πλαίσιο της αρχής για ίσες ευκαιρίες, έχουμε κάνει ήδη παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών για διόρθωση της διάταξης (άρθρο 99, παρ.6 του Ν.4483/2017) αφού αποκλείει από τις θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων τους Δημοτικούς Αστυνομικούς Δ.Ε. κατηγορίας. Παρέμβαση που έχει κάνει αποδεκτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Επίσης αναζητώντας επιχειρήματα σε «θολά νερά» κρύβουν πως στην Δημοτική Αστυνομία κανένας άλλος εργαζόμενος άλλου κλάδου ή ειδικότητας δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Δημοτικού Αστυνομικού. Δεν υπάρχουν Διοικητικοί Υπάλληλοι που να ασκούν όμοια καθήκοντα (όπως στα Κ.Ε.Π.) ενώ προφανώς αγνοούν πως ο τρόπος επιλογής Προϊσταμένων στις υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας έχει καθοριστεί με το Ν.3731/2008.
Αποσιωπούν εντέχνως και δεν αναφέρουν πουθενά το γεγονός ότι, ακόμη και σε αυτή την απαράδεκτη τροπολογία του άρθρου 84 του Ν.4484/2017, αποκλείεται από την τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων των Κ.Ε.Π. μια ολόκληρη κατηγορία εργαζομένων, αυτή των Δ.Ε. του κλάδου Δ.Υ.Π.
Ζητούν από την Ομοσπονδία μας να επικροτήσει μια «ρύθμιση» η οποία ουσιαστικά οδηγεί στη δημιουργία μιας μικρής και κλειστής ομάδας εργαζομένων που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων (Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων) στα Κ.Ε.Π. μέχρι την συνταξιοδότησή τους (!!!), στερώντας έτσι το δικαίωμα ακόμη και στους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου Δ.Υ.Π. όλων των κατηγοριών, να εξελιχθούν υπηρεσιακά εντός των Κ.Ε.Π. Την ίδια στιγμή που τους έχει απογορευτεί να μετακινούνται σε άλλες Υπηρεσίες και να μπορούν επί «ίσοις όροις» με μοριοδότηση, μέσα από κρίσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων, να έχουν όπως και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι πρόσβαση στην Διοικητική Ιεραρχία και άλλων Υπηρεσιών.
Ουδέποτε η Ομοσπονδία μας, αντέδρασε ή αρνήθηκε τις θέσεις ευθύνης να καταλαμβάνουν εργαζόμενοι με αυξημένα προσόντα βάσει της βαθμολόγησης και μοριοδότησης από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το αντίθετο μάλιστα, αντιδρά και διαμαρτύρεται σε τέτοιου είδους φωτογραφικές τροπολογίες που αδικούν κατάφορα και αποκλείουν κατηγορίες και κλάδους εργαζομένων από το δικαίωμα κατάληψης μιας θέσης Προϊσταμένου καθώς και για την τοποθέτηση εργαζομένων με απλές αποφάσεις Δημάρχων, χωρίς την προηγούμενη κρίση από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Ανακαλύπτουν και καταγράφουν στην επιστολή τους αδικίες και ανισότητες στη μέχρι σήμερα διαδικασία κρίσης, επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων γιατί προφανώς δεν «βόλευε» η εφαρμογή της μοριοδότησης κατά την κρίση των υποψηφίων από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Δήμων χωρίς φυσικά να αναφέρουν πουθενά στα παραδείγματά τους την τελική βαθμολόγηση και μοριοδότηση των συγκεκριμένων υπαλλήλων.
Είναι δεν φαιδρό να υποστηρίζουν στην ανακοίνωσή τους πως με την ψήφιση του άρθρου 84 του ν.4484/2017 τελικά δίνεται η δυνατότητα «...να επιλέγονται Προϊστάμενοι με πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια», όταν η διάταξη καταστρατηγεί την μοριοδότηση και προάγει τον αποκλεισμό κάποιων έναντι κάποιων άλλων, με κριτήριο ... τον κλάδο που ανήκει κάποιος!!!
Ουδέποτε η Ομοσπονδία μας, κατέθεσε υπόμνημα στη Βουλή για την εξαίρεση των υπαλλήλων Δ.Υ.Π. από την συμμετοχή τους στη κινητικότητα και την υποχρεωτική τους παραμονή στα Κ.Ε.Π. όπως ψευδώς αναφέρει στην επιστολή της η Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π. Είναι σαφής η σύγχυση που τους διακατέχει.
Αντιθέτως η πρόταση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι ξεκάθαρη και την διατυπώνουμε ακόμη μια φορά: «Άρση της άδικης απαγόρευσης μετακίνησης των εργαζομένων του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών», η οποία έχει οδηγήσει σε υπηρεσιακό εγκλωβισμό πολλούς συναδέλφους. Οι εργαζόμενοι του κλάδου «Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών» να δύνανται να υπηρετούν και σε άλλες υπηρεσίες του οικείου Δήμου και να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και στην Διοικητική Ιεραρχία άλλων Διευθύνσεων και Τμημάτων με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του κάθε Δήμου».
Τέλος «θολώνουν» εσκεμμένα τα «νερά» παραπληροφορώντας σε μέγιστο βαθμό, όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα Κ.Ε.Π. σε όλη χώρα λειτουργούν ομαλά, χάρη στην σημαντική ενίσχυσή τους από προσωπικό του κλάδου Διοικητικών Υπαλλήλων οι οποίοι προφανώς επιλέχθηκαν με κρίσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίων και μετά από μοριοδότηση των ουσιαστικών προσόντων τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι εργαζόμενοι με υψηλά προσόντα, με πολύχρονη εμπειρία και παρουσία σε αρκετές υπηρεσίες των Δήμων, αξιόμαχοι και αποδοτικοί και έχουν κάθε δικαίωμα, όπως πρέπει να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαιρέτως, να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στις υπηρεσίες που υπηρετούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι της Π.Ο.Σ.Ε.-Κ.Ε.Π.,
Είναι αντιληπτό πως όχι μόνο αδυνατείτε να καταλάβετε πως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκπροσωπόντας την πανσπερμία εργαζομένων διαφορετικών κλάδων, κατηγοριών και ειδικοτήτων που εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οφείλει να υπερασπιστεί το αυτονόητο δικαίωμα για ισότιμη πρόσβαση στην διοικητική Ιεραρχία όλων των εργαζομένων, με βάση την αξιοκρατική μοριοδότηση των προσόντων τους. Αδυνατείτε επίσης να αντιληφθείτε πως δεν προασπίζεστε καν την συντριπτική πρειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που αδυνατώντας να μετακινηθούν σε άλλες Υπηρεσίες χάνουν ουσιαστικά το δικαίωμα υπηρεσιακής εξέλιξης αφού θα αναμένουν για χρόνια την συνταξιοδότηση κάποιων για να πάρουν «σειρά» στην ιεραρχία των Κ.Ε.Π. και μόνο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. παραμένει σταθερή στις θέσεις τις για τη συγκεκριμένη τροπολογία την οποία χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη, ρουσφετολογική και ουσιαστικά ανεφάρμοστη και ζητά την άμεση ανάκλησή της καθώς είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Κ.Ε.Π. και στην εξυπηρέτηση του Πολίτη.
Τέλος σας προτείνουμε να «απαγκιστρωθείτε» από το κοινό σας «όραμα» που με την κα Όλγα Γεροβασίλη σχεδιάσατε και να προασπιστείτε συνδικαλιστικές αρχές που θα σέβονται τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων και ιδιαίτερα των εργαζομένων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που αντί να ωφελείτε, ζημιώνετε...
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. :Σταματημό δεν έχει ο «κατήφορος» της Δημοτικής Αρχής Λαμίας


 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σταματημό δεν έχει ο «κατήφορος» της Δημοτικής Αρχής Λαμίας
Είναι απολύτως ξεκάθαρα πλέον ότι, οι συντάκτες της κατάπτυστης ανακοίνωσης της Διοίκησης του Δήμου Λαμιέων κοιτούσαν τον εαυτό τους στον καθρέπτη όταν χαρακτήριζαν «γκεμπελίστικης λογικής» την τελευταία ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και μιλούσαν «για σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας» αναφερόμενοι στις αντιδράσεις εργαζομένων και συνδικαλιστών.
Προφανώς οι κύριοι της Δημοτικής Αρχής Λαμιέων μπέρδεψαν το ρόλο τους ή προσπαθούν να κάνουν το άσπρο-μαύρο. Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι αυτοί που κόπτονται να εξυπηρετήσουν τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα να μιλούν για... διαπλοκή και ενώ στόχος τους είναι τα ιδία οφέλη να βάζουν μπροστά τους πολίτες, ότι, δήθεν νοιάζονται για το καλό τους...
Φαίνεται σκέφτονταν πολλές ημέρες τί θα απαντήσουν στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για να ξεπλύνουν τα αίσχη που έχουν κάνει, αλλά το παραμύθι που επιχειρούν να πουλήσουν, δυστυχώς γι' αυτούς δεν έχει δράκο! Όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ γνωρίζουν ακριβώς τι πρεσβεύει ο Δήμαρχος και η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής Λαμιέων.
Εμείς, απαντώντας στην ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Λαμιεών θέτουμε ορισμένα ερωτήματα:
Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που χωρίς καμία αιδώ απέλυσαν σαράντα επτά (47) εργαζόμενους συμβασιούχους στην καθαριότητα και άφησαν το λαό της Λαμίας να «πήξει» στο σκουπίδι προκειμένου να φανεί ως επιτακτική η ανάγκη εκχώρησης των υπηρεσιών καθαριότητας στον ιδιώτη και μάλιστα με απευθείας ανάθεση;
Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που μη μπορώντας να αντέξουν την αντίδραση εργαζομένων, συνδικαλιστών και πολιτών του Δήμου Λαμίας συνεδρίασαν κεκλεισμένων των θυρών μόνο με τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας… κάνοντας μηνύσεις με αποτέλεσμα να συλληφθούν οι «ταραξίες» απολυμένοι εργαζόμενοι και με τα Μ.Α.Τ. να τους προστατεύουν από ανθρώπους που διεκδικούσαν το δίκαιο και το ορθό; Την διατήρηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της καθαριότητας και την επαναπρόσληψη των εργαζομένων που είχαν απολυθεί.
Μιλούν για Δημοκρατία αυτοί που εμπόδισαν με χειροδικίες τους εκπροσώπους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εξέλθουν από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τους συλλάβει η Αστυνομία γιατί τόλμησαν να μπουν στην αίθουσα που φυλάσσονταν από δυνάμεις καταστολής και να εκφράσουν την άποψη των εργαζομένων για τα έκτροπα που είχαν συμβεί στην προηγούμενη συνεδρίαση;
Μιλούν για Δημοκρατία και νομιμότητα αυτοί που εντέχνως «απαγόρευσαν» ουσιαστικά να συζητηθεί στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το ένα και μοναδικό θέμα που έβαλε σύσσωμη η αντιπολίτευση; Αυτό ήταν «η στρατηγική διήμερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμίας, τα αδιέξοδα που δημιουργούνται στη διαχείριση των απορριμμάτων, αιτίες και προοπτικές», για ευνόητους λόγους όπως και ο κάθε αδαής μπορεί να καταλάβει…
Μιλούν για Δημοκρατία και νομιμότητα αυτοί που επιχείρησαν μια φορά να δώσουν με απευθείας ανάθεση υπηρεσίες καθαριότητας σε ιδιώτη και ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση το ακύρωσε πήραν για δεύτερη φορά την ίδια απόφαση με ποσό 100.000 μικρότερο;
Καλά θα κάνει ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Σταυρογιάννης και η δημοτική του ομάδα να είναι πολύ προσεκτικοί στον χειρισμό των όρων όπως «Δημοκρατία» και «νομιμότητα», διότι οι ίδιοι με την συμπεριφορά τους τις καταπατούν, τις παραβιάζουν και τις εξευτελίζουν.
Όσο για την έκφραση «γκεμπελίστικη λογική» με την οποία επέλεξε να χαρακτηρίσει την ανακοίνωση μας, του την επιστρέφουμε, Προφανώς ο κύριος Δήμαρχος κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια.
Την υπόσχεση που δώσαμε ως Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν την παίρνουμε πίσω… Ο Δήμαρχος Λαμιέων και ο κάθε Δήμαρχος που υπονομεύει το Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μας βρίσκει συνέχεια μπροστά του…!!!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Στο πλευρό των διωκώμενων αγωνιστών συναδέλφων τους , οι εργαζόμενοι στους δήμουςΜετά από έξι χρόνια και επτά αναβολές , πραγματοποιείται η δίκη των μελών του 35μελους Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. του 2011, οι οποίοι, την Παρασκευή ,29 του μηνός ,  στις 9 το πρωί , δικάζονται ενώπιον του Α΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (Κτίριο 9) στην “Ευελπίδων”. Με την κατηγορία της… ρύπανσης του περιβάλλοντος, που φέρεται να προκλήθηκε εξαιτίας των μαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων στου Ο.Τ.Α. που έγιναν τον Νοέμβριο του 2011 ενάντια στις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων, που έφτασαν μέχρι και 60% και στις απολύσεις συναδέλφων μέσω της διαθεσιμότητας, σε εφαρμογή των μνημονίων, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δ.Ν.Τ., όπως τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της , η ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Τα 35 Μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που κατηγορούνται , είναι οι, Μπαλασόπουλος Θεμιστοκλής, Σουλούκος Σωτήρης, Ντανάση Κερασία, Μοναστηρίδης Μηνάς, Κούνας Γεώργιος, Κρέτσης Νικόλαος, Ρετζέπης Γεώργιος, Ταταρίδης Δημήτρης, Καραβιώτης Θωμάς, Μπιζάς Θωμάς, Κυριακοπούλου Αναστασία, Κασίδης Κωνσταντίνος, Πολυζώης Σπυρίδων, Φονταράς Μιχάλης, Τράκας Νικόλαος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Τσούνης Ιωάννης, Σαρτζετάκης Ευτύχης, Γαλανόπουλος Δημήτριος, Χαρίσης Γεώργιος, Παπαδούδης Γεώργιος, Καραγιαννάκης Θωμάς, Πολυμερόπουλος Βασίλειος, Κορκολής Γεώργιος, Κουρής Αλέξανδρος, Κυριακίδης Αναστάσιος, Χρυσαφίδης Ευστράτιος, Μιχελάκης Ευτύχης, Πατσουράκη Ηλέκτρα, Καταχανάς Γεώργιος, Τριανταφύλλου Ζήσης, Πετρόπουλος Βασίλειος, Γεωργιάδης Δημήτρης, Κουκουμά Μαρία και Μαραντζίδης Φώτιος.
Στην ανακοίνωσή της , η ΠΟΕ-ΟΤΑ καταγγέλλει τις κυβερνήσεις των μνημονίων και τους “ πρόθυμους υποστηρικτές τους στις ενέργειές τους εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της κοινωνίας, συντηρούν δικαστικές υποθέσεις σε βάρος Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποδεικνύοντας ότι η ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα ακόμα μέσο καταστολής και αποτροπής νέων κινητοποιήσεων στο μέλλον».
Σύμφωνα με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. , τα στελεχη της , “ εν ολίγοις κατηγορούνται, διότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετείχαν μαζικά στις κινητοποιήσεις, παλεύοντας να διασφαλίσουν το μέλλον των ιδίων και των οικογενειών τους, που πλήττονταν βάναυσα από τις επιλογές της κυβέρνησης και των τοκογλύφων δανειστών.
Στα χρόνια των μνημονίων, το «σύστημα», που στηρίζει την εφαρμογή μίας πολιτικής, που στόχο έχει την εξαθλίωση των πολιτών, την βάναυση καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, την ισοπέδωση των μισθών και των συντάξεων, συνεχίζει στην ίδια γραμμή με ακόμη μεγαλύτερο θράσος, αλαζονεία, έπαρση και αδιαφορία για τις ανθρώπινες ζωές.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γίνεται καθημερινά μάρτυρας αυταρχικών και αντεργατικών συμπεριφορών, όχι μόνο από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ., αλλά και από Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Διευθυντές Υπηρεσιών. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η κατάσταση ξεφεύγει με την εκδήλωση βίαιων ενεργειών και προπηλακισμών σε βάρος εκπροσώπων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Αυτό όμως που λησμονούν όσοι επιχειρούν να πλήξουν τους εργαζόμενους με οποιοδήποτε τρόπο είναι, ότι κανένας εργαζόμενος την Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνος του. Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωμένοι, ισχυροί και έτοιμοι να απαντήσουμε στις προκλήσεις και την τρομοκρατία, που εξαπολύεται εις βάρος μας. Πλανώνται λοιπόν, πλάνην οικτρά όσοι νομίζουν πως η επιχειρούμενη ποινικοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεών μας θα οδηγήσει τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε παραίτηση από τους αγώνες τους ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές, που εξαθλιώνουν τη Ελληνική κοινωνία, εξυπηρετούν τα μεγάλα οικονομικά, επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα και στοχεύουν στο ξεπούλημα της Δημόσιας και Δημοτικής Περιουσίας στους δανειστές.
Το μήνυμα που στέλνουμε είναι πως δεν υποκύψαμε ποτέ και δεν θα υποκύψουμε στους εκβιασμούς, στις απειλές και στην τρομοκρατία, από οπουδήποτε και εάν προέρχονται. Θα συνεχίσουμε αμείωτους τους μαζικούς αγώνες μας, μέχρι να ανατραπεί η πολιτική των μνημονίων, να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα και να αποκτήσουν πάλι οι πολίτες (άνεργοι, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι) ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και στον αγώνα μας αυτό, καλούμε κάθε υγιές κομμάτι της κοινωνίας, κάθε πολίτη ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων, κοινωνικής θέσεως, οικονομικής κατάστασης, επιπέδου μόρφωσης ή επαγγέλματος, να συμπράξει και να συμπαραταχτεί, μέχρι την τελική δικαίωση», καταλήγει η ανακοίνωσή της.

Δεν τα κατάφερε η 8χρονη κουκλίτσα-Έφυγε πρόωρα από τη ζωή

 
Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε ο αγώνας της οκτάχρονης Χανιώτισσας Ευαγγελίας Καστρινάκη για να καταφέρει να μεταβεί σε κλινική του Λονδίνου προκειμένου να υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία. Και πράγματι, χάρη στην τεράστια κινητοποίηση όλων, η μικρή Ευαγγελία είχε την ευκαιρία να χαμογελάσει, και να χαρίσει το χαμόγελό της σε όλους απο την κλινική όπου πήγε. Μόνο που αυτό το χαμόγελο έμελλε να είναι το τελευταίο καθώς παρά τον τιτάνιο αγώνα, το μικρό κορίτσι δεν τα κατάφερε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο παρουσιάστηκε μια επιπλοκή στους πνεύμονες της Ευαγγελίας, και την Κυριακή, ένα ακόμη μικρό αγγελάκι ανέβηκε στον ουρανό. Η οκτάχρονη Ευαγγελία-Στυλιανή Καστρινάκη διαγνώστηκε με επιθηλιακό όγκο Wilms τον Φλεβάρη του 2016. Έλαβε τις πρώτες θεραπείες σε Νοσοκομείο της Κρήτης και χειρουργείο στην Αθήνα.μικρή Ευαγγελία
Μετά από υποτροπή και αφού οι γιατροί έδωσαν δυσμενή διάγνωση, οι γονείς αποφάσισαν να μεταβούν στην κλινική της Αγγλίας Harley Street Clinic προκειμένου να υποβληθεί σε πειραματική θεραπεία. Για να συμβεί αυτό είχε προηγηθεί η συγκλονιστική έκκληση του πατέρα της μικρής, με τον κόσμο να ανταποκρίνεται. Όταν τα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ο πατέρας της μικρής Ευαγγελίας ευχαρίστησε τον κόσμο και ζήτησε να σταματήσει να συνεισφέρει.

 
Τα λόγια του πατέρα της μικρής Ευαγγελίας

«Αποφασίσαμε ότι το σωστό είναι να σταματήσει ο κόσμος να δίνει χρήματα. Το σωστό και το τίμιο είναι αυτό από μεριάς μας, εφόσον το αρχικό ποσό που χρειαζόμαστε έχει μαζευτεί. Αν κριθεί στη συνέχεια αναγκαία η βοήθεια θα ενημερώσουμε και πάλι τον κόσμο». Το μεγαλείο ψυχής του Αλέκου Καστρινάκη βέβαια, κρύβεται στην παρακάτω πρόταση: «Ο κόσμος από εδώ και πέρα, αν γνωρίζει παραπάνω περιστατικά να κοιτάξει να βοηθήσει εκεί» μικρή Ευαγγελία
Η μικρή Ευαγγελία δεν είχε καταλάβει τίποτα
Όπως είχε πει ο πατέρας της Ευαγγελίας, η μικρή δεν είχε καταλάβει τίποτα για την κινητοποίηση που γίνεται γύρω από την μάχη επιβίωσης που έδινε. «Η μικρή δεν έχει καταλάβει τίποτα, κάνει σχέδια για το σχολείο της. Όπως έχω πει έπρεπε να είχαμε φύγει από «χθες» για Αγγλία, το παιδί είναι κλινικά καλά και θέλω να φύγω όσο πιο σύντομα γίνεται» κάτι που εξάρταται βέβαια από το πόσο σύντομα θα μαζευτεί το απαιτούμενο ποσό» έλεγε ο πατέρας της πριν συγκεντρωθούν τα χρήματα.
Πηγή: ekriti.gr, flashnews.gr, zarpanews.gr

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόεδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Δ.Λάρισας: Σφοδρή επίθεση στο δήμαρχο για απλήρωτους συμβασιούχους

 
Σφοδρή επίθεση εναντίον του δημάρχου Λάρισας, εξαπολύει με δήλωση του, ο προέδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Ν. Λάρισας, Ζήσης Γκαραλιάκου. Ο συνδικαλιστικής κατηγορεί το δήμαρχο ότι δεν δίνει λύση στο πρόβλημα των απλήρωτων συμβασιούχων του δήμου Λάρισας καθώς και ότι επιχειρεί να υποδείξει τις μορφές αγώνα που θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι.
Συγκεκριμένα στη δήλωση του, ο Ζήσης Γκαραλιάκου, αναφέρει:
“Μια οφειλόμενη απάντηση στις υποδείξεις του δήμαρχου Λάρισας προς το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συλλόγου Υπάλληλων Δήμων Ν. Λάρισας για τους απλήρωτους
εργαζόμενους για το πώς να οργανώσουν!!!!!! Τον αγώνα.
Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι 230 τον αριθμό από τους 300 στο Νομό είναι στο δήμο Λάρισας και η πλειοψηφία τους στον τομέα καθαριότητας, είναι απλήρωτοι πάνω από δύο μήνες.
Ο δήμαρχος Λάρισας εργοδότης αυτών των εργαζομένων , αντί να απαντήσει σε ποιες
ενέργειες θα προβεί προκειμένου να πληρωθούν άμεσα οι εργαζόμενοι, με ανακοίνωση που
έδωσε στα ΜΜΕ αμέσως μετά την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. και της επιτροπής αγώνα των
εργαζομένων να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις γιατί είναι απλήρωτοι πάνω από δύο μήνες, επέλεξε το δρόμο της επίθεσης και της σύγκρουσης με τους εργαζόμενους και το Δ.Σ.
Το μόνο που μας είπε είναι ότι εργάζεται για την επίλυση του προβλήματος, αλήθεια πως!!!!!! γιατί δεν μας το λέει;, Κατά τη γνώμη μου αλλού στοχεύει.
Ως άλλος λαγός και σε ευθεία γραμμή με την κυβέρνηση την οποία στηρίζει σε όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις , για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες με απειλές και τρομοκρατία και ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, υποδεικνύει στους εργαζόμενους και στα συνδικαλιστικά όργανα πως θα πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις, κάνοντας μας παρατηρήσεις πως και με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε τον αγώνα, αμφισβητεί το δικαίωμα ως Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζουμε κινητοποιήσεις , επειδή λέει δεν υπάρχει πανελλαδική κινητοποίηση από την ομοσπονδία !!! (αλήθεια από ποτέ απαγορεύεται στο πρωτοβάθμιο σωματείο να αποφασίσει κινητοποιήσεις).
Αμφισβητεί τις μορφές αγώνα που ακολουθούμε. Μάλιστα πήγε και ένα
βήμα παραπάνω, θα πρεπει πρώτα να ενημερώνουμε τον ίδιο για το τι θα αποφασίσουμε ,
επικαλούμενος όπως και η κυβέρνηση, το «κάλο» του λαού και της πόλης.
Ο Δήμαρχος κατά τη γνώμη μου θέλει να προσθέσει ένα ακόμα λιθαράκι στα πολλά που έχει
βάλει μέχρι τώρα στην άγρια αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ. Και
μπροστά στην 3η αξιολόγηση και τον νέο συνδικαλιστικό νόμο που ετοιμάζει η κυβέρνηση
επιχειρεί να δώσει χέρι βοηθείας να περάσει πιο αλώβητα για να βάλει εμπόδια στη
συνδικαλιστική δράση και τους αγώνες των εργαζομένων.
Να επισημάνουμε στον Κο Δήμαρχο ότι για το πώς και ποιες μορφές αγώνα θα ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, τη διάρκεια θα έχουν, συγγνώμη αλλά δεν θα παίρνουμε την άδεια του. Γνώμονας πάντα για τις αποφάσεις μας θα είναι το δίκαιο των εργαζομένων.
Μην επικαλείστε την πόλη και το λαό της για να ενεργοποιήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα πάμπολλες φορές με όλους τους Δημάρχους και με όλες τις
κυβερνήσεις απέδειξαν την μεγάλη ευθύνη απέναντι στο λαό και την πόλη περισσότερο από
κάθε δήμαρχο , άλλωστε το αποδεικνύουν και τώρα όπου για δυο και πλέον μήνες δουλεύουν μέσα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και σκληρές συνθήκες χωρίς να πληρώνονται.
Την δε Δευτέρα στο ξεκίνημα των κινητοποιήσεων έδωσαν ένα ακόμα δείγμα αυτής της ευθύνης μέσα από ανοιχτές διαδικασίες με την αναστολή για λίγες μέρες των κινητοποιήσεων, αλλά το περιθώριο είναι το τελευταίο η αντοχή των εργαζομένων εξαντλήθηκε.
Το επαναλαμβάνουμε για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση και εσείς ο ίδιος ευθύνεστε για την
απληρωσιά των εργαζομένων.
Υστερόγραφο: Όσο για τις απειλές σας που εξαπολύσατε και την τρομοκρατία , να σας
υπενθυμίσω, ότι και στο πρόσφατο παρελθόν και παλιότερα υπήρχαν τέτοιες και μάλιστα πιο
έντονες από κυβέρνηση -μηχανισμούς και δημάρχους μόνο που οι εργαζόμενοι μπροστά στο
δίκιο του αγώνα την ενότητα και την αποφασιστικότητα τους τις πέταξαν στη χωματερή και
βγήκαν νικητές”.
πηγή http://www.aftodioikisi.gr

Μπαράζ οι παραβάσεις στην Εργατική Νομοθεσία, ειδικά σε βάρος των εργαζομένων σε φούρνους και καφετέριες

 
Συνεχίζονται οι έλεγχοι από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.  Ειδικότερα την 11 και 15 Σεπτεμβρίου 2017, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με στελέχη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπου διαπιστώθηκαν:
  • Σε κατάστημα (φούρνο), να εργάζεται υπάλληλος εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας,
  • Σε κατάστημα (καφέ – εστιατόριο), να εργάζονται (6) υπάλληλοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας και ένας υπάλληλος, ο οποίος δεν ήταν εγγεγραμμένος στον πίνακα προσωπικού του καταστήματος,
  • Σε κατάστημα (καφέ – μπαρ), να εργάζονται δύο υπάλληλοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας και
  • Σε επιχείρηση εμπορίας κρεάτων & συναφών ειδών, να εργάζονται (5) εργαζόμενοι εκτός του δηλωθέντος ωραρίου εργασίας.
Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, την 6 και 17 Σεπτεμβρίου 2017, από κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος με στόχο την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, διαπιστώθηκαν:
  • Σε επιχείρηση (εστιατόριο – μπαρ), η έκδοση (2.231) παράνομων αποδείξεων από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό, από την έναρξη της επιχείρησης, παράβαση για την οποία και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή προσδιορισμό της αξίας αυτών και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων,
  • Σε ατομική επιχείρηση (καφέ – μπαρ), να απασχολούνται (3) εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν επιδείχθηκε πίνακας προσωπικού,
  • Σε επιχείρηση (καφετέρια), (4) παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και η μη έκδοση απόδειξης λιανικής πώλησης συναλλαγών και
  • Σε επιχείρηση (εστιατόριο), η μη έκδοση (9) αποδείξεων λιανικής πώλησης συναλλαγών, βρέθηκαν να απασχολούνται (2) εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν καταχωρημένοι στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού καθώς και παράβαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας.
Για τις ως άνω παραβάσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. :ΕΧΘΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ


 Αποτέλεσμα εικόνας για δημοσ κατερινησ
Στο πλαίσιο των περιοδειών των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με αφορμή την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στον Δήμο Κατερίνης, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Θεόδωρο Χρυσοβαλάντη.
Στο Δήμο Κατερίνης, υπενθυμίζεται πώς το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση (374/17-7-2017) μετά από εισήγηση του Δημάρχου κ. Σάββα Χιονίδη να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ενάντια στις περιπτώσεις εργαζομένων που λόγω ειδικότητας και αντικειμένου εργασίας έχουν μειωμένο ωράριο εργασίας (Παιδαγωγοί, Παιδικών Σταθμών, εργαζόμενοι στην Καθαριότητα κ.λπ.). Θυμίζουμε επίσης, πως ο Δήμαρχος κ. Σάββας Χιονίδης αποτελεί και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε.
Στην συζήτηση που αναπτύχθηκε έγινε γρήγορα αντιληπτό πως ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου (μεταφέροντας την άποψη του Δημάρχου) μιλούσε για μια «εικονική πραγματικότητα», αγνοώντας την πραγματικότητα που αφορά τόσο στις άθλιες συνθήκες εργασίας που καθημερινά απασχολούνται οι εργαζόμενοι κυρίως στις Υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήμων, καθώς και στην ιδιαιτερότητα αντικειμένων εργασίας που παγκοσμίως έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη μειωμένης απασχόλησης, όπως είναι τα παιδαγωγικά επαγγέλματα.
Αγνοούσε τα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα, την παντελή έλλειψη Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας, τους τριάντα τέσσερις (34) νεκρούς συναδέλφους της τελευταίας διετίας, «διεκδικώντας» ισότητα σε παντελώς άνισα αντικείμενα εργασίας. Και φυσικά στήριξε την επιχειρηματολογία του στο γεγονός πως ο Δήμος Κατερίνης αποτελεί πρότυπο εφαρμογής της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων.
Φυσικά, η αντιπροσωπεία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποίησε στην συνέχεια συνάντηση με τους εργαζόμενους στην Καθαριότητα του Δήμου Κατερίνης, όπου εμβρόντητοι διαπιστώσαμε πως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) δίνονται αποσπασματικά και περιστασιακά ενώ το γάλα έχει να δοθεί από το 2009, ο Γιατρός Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι άγνωστα πρόσωπα για την υπηρεσία καθαριότητας, ενώ ποτέ δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής.
Προειδοποιούμε την Δημοτική Αρχή Κατερίνης πως η ενέργειά της να προσβάλλει νομικά κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε ιδιαίτερα δύσκολα αντικείμενα εργασίας αποτελεί «εχθρική πράξη» για το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Καλούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη τον οποίο με τις συνθήκες εργασίες που έχει δημιουργήσει καθιστούμε και αποκλειστικά υπεύθυνο για ενδεχόμενο εργατικό ατύχημα, πρώτα να εφαρμόσει τα στοιχειώδη που αφορούν στην προστασία της Υγείας και της Ασφαλείας των εργαζομένων του Δήμου του και στην συνέχεια να αναλάβει το ρόλο του δήθεν μεταρρυθμιστή.
Οι εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και όχι μόνο του Δήμου Κατερίνης θα αντιδράσουν μαζικά και δυναμικά στις «δικαστικές» πρωτοβουλίες του Δημάρχου Κατερίνης, σε περίπτωση που δεν ανακαλέσει την προκλητική για τους εργαζόμενους ενέργειά του.
Καλούμε τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε. να πάρει θέση σε σχέση με τις πρωτοβουλίες του Μέλους της κ. Σάββα Χιονίδη που προκαλεί όχι μόνο με την στάση του αλλά και την εγκληματική του αδιαφορία στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια.
 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:794/20-9-2017
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017

Υπόμνημα προς τα κόμματα και τους βουλευτές για την αξιολόγησηΚύριοι-ες βουλευτές,
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ.» έχει ενσωματωθεί τροπολογία-προσθήκη για την “αξιολόγηση” των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Η παραπάνω τροπολογία είναι αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, σε σύγκρουση με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας 87/1948 και 98/1949, αλλά και με τις διατάξεις του Ν.1264/82 και μας γυρίζει πίσω σε μαύρες εποχές.
  Η Κυβέρνηση με την τροπολογία αυτή παρεμβαίνει στη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, καταστρατηγεί τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ιδιαίτερα το δικαίωμα της απεργίας των εργαζομένων και για πρώτη φορά θεσμοθετεί ποινές και διακρίσεις σε βάρος απεργών. Το “δόγμα” της Κυβέρνησης, ότι όποιος προϊστάμενος απεργεί δεν ξαναεπιλέγεται ανοίγει θεσμικά έναν επικίνδυνο δρόμο για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Αλήθεια ποιο θα είναι το επόμενο αυταρχικό βήμα; Μήπως όσοι ασκούν το απεργιακό τους δικαίωμα δε θα έχουν δικαίωμα σε προαγωγές, μισθολογική εξέλιξη, ακόμα και θα απολύονται;
  Σε μια περίοδο που η Κυβέρνηση “κόπτεται” για τα δημοκρατικά και εργασιακά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους της Ευρώπης, η παραπάνω τροπολογία αποτελεί μαχαιριά στην καρδιά των εργατικών δικαιωμάτων και παρά τις δημαγωγικές διακηρύξεις αποκαλύπτει τον αυταρχικό, αντιδημοκρατικό κατήφορο που ακολουθεί προκειμένου να περάσει την πολιτική της.
Κύριοι-ες βουλευτές,
Σας είναι γνωστό ότι η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αντιτάχθηκε στο νόμο 4369/2016 και κήρυξε απεργία-αποχή από όλες τις διαδικασίες της «αξιολόγησης» από τις 15/3/2017.
Η συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία-αποχή που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καθώς και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι της τάξης του 90%. Οι λόγοι για τους οποίους κηρύξαμε την απεργία-αποχή είναι οι εξής:
1) Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προχώρησε τη διαδικασία της «αξιολόγησης», χωρίς καν να έχει υλοποιήσει το τμήμα του Ν.4369/2016 – νόμου που η σημερινή Κυβέρνηση ψήφισε – ως προς την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων, των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση. Επισημαίνουμε ότι προϊστάμενοι και διευθυντές που δεν έχουν κριθεί, θα κρίνουν τους υπόλοιπους κι αυτό αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο αναξιοπιστίας της όλης διαδικασίας.
2) Η συνολική στοχοθεσία της υπηρεσίας (και κατ’ επέκταση και η ατομική στοχοθεσία) καθορίζεται από τα πάνω, από τον Υπουργό ή το όργανο διοίκησης κάθε φορέα. Οι στόχοι δηλαδή για τους οποίους θα βαθμολογηθεί ο υπάλληλος είναι καθορισμένοι, υποχρεωτικοί και άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εφαρμογή της μνημονιακής – νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής πολιτικής. Στο περιβάλλον του υποστελεχωμένου και υποχρηματοδοτημένου Δημόσιου Τομέα, αρκετοί από τους στόχους πιθανότατα είτε να μην είναι εφικτοί είτε να βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Για παράδειγμα, στην υγεία, στόχος θα είναι η μικρότερη παραμονή του ασθενή στο νοσοκομείο, με σκοπό την περικοπή της δαπάνης, τη λειτουργία του νοσοκομείου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, κι όχι την καλύτερη παροχή υπηρεσίας στον πολίτη. Αντίστοιχα, σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες, όπως οι κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων, είναι προδιαγεγραμμένα τα αποτελέσματα της στοχοθεσίας. Έτσι, δημόσιες δομές θα αξιολογούνται αρνητικά και θα οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση και κατάργηση. Παράλληλα, ο εργαζόμενος θα χρεώνεται ο ίδιος την αρνητική αξιολόγηση της επίτευξης της συνολικής στοχοθεσίας και θα τον συνοδεύει σε όλο τον εργασιακό του βίο.
3) Οι πολυδιαφημιζόμενες Ολομέλειες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο. Στο τέλους του έτους, μάλιστα, καλούνται να εγκρίνουν την έκθεση αξιολόγησης (βάσει της στοχοθεσίας) του έργου που παρήγαγαν την οποία συντάσσει ο προϊστάμενος. Η δε επίφαση της δημοκρατίας με την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους με ανώνυμο ερωτηματολόγιο είναι ουτοπία, καθώς οι καθημερινές σχέσεις θα αποκαλύπτουν πώς αξιολόγησε καθένας τον προϊστάμενό του, καλλιεργώντας ταυτόχρονα την καχυποψία, τη συναλλαγή και το αντισυναδελφικό κλίμα. Η «αξιολόγηση» των υφισταμένων για τους προϊσταμένους ισοδυναμεί με την αποδοχή της διαδικασίας «αξιολόγησης», άρα και του κάθε υπαλλήλου.
4) Τα κριτήρια της «αξιολόγησης» των εργαζομένων είναι σκόπιμα αόριστα και υποκειμενικά όπως «η αφοσίωση», η «επίδειξη ενδιαφέροντος», η «πρωτοβουλία», οι «καινοτομίες» κ.ά. Αλήθεια, πόσο «καινοτόμος» μπορεί να είναι ή πόσο μπορεί να «αναπτύξει τις δεξιότητες» του ο εργαζόμενος, όταν π.χ. ο μισός εξοπλισμός του εργαστηρίου του είναι χαλασμένος κι ο άλλος μισός υπολειτουργεί ή όταν μία νοσηλεύτρια έχει στην ευθύνη της 40-50 ασθενείς; Παράλληλα οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιολογηθούν για την «ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων». Με την εισαγωγή αυτού του κριτηρίου, νόμιμα πλέον υποχρεώνονται να εκτελούν καθήκοντα που δεν περιλαμβάνονται στο εργασιακό τους αντικείμενο και μάλιστα βαθμολογούνται γι’ αυτά. Ταυτόχρονα, σε ένα ρημαγμένο δημόσιο αξιολογούνται για την «αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος»!
5) Υπάρχει σύνδεση της «αξιολόγησης» με το μισθολόγιο και δημιουργία διαφορετικών κατηγοριών αμειβόμενων υπαλλήλων στον ίδιο κλάδο, αφού προβλέπεται ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη για τους «άριστους» και αναστολή της μισθολογικής εξέλιξης για όλους όσοι αξιολογηθούν ως «ανεπαρκείς» ή «ακατάλληλοι» (άρθρο 12 Ν. 4354/2015).
6) Οι προαγωγές των εργαζομένων και η εξέλιξή τους εξαρτώνται άμεσα από τις εκθέσεις «αξιολόγησης». Οι χαρακτηρισμοί των βαθμολογημένων υπαλλήλων σε «επαρκείς», «μέτριους», «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλους», θα συνοδεύουν το φάκελο κάθε εργαζόμενου. Επιπροσθέτως, όπως περιγράφεται ρητά σε άλλους πρόσφατους νόμους, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή στον εργασιακό βίο του υπάλληλου κι από οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία. Επίσης, όπως αναφέρεται, όσοι χαρακτηριστούν δύο συνεχόμενες φορές «ανεπαρκείς» και «ακατάλληλοι», θα δημιουργήσουν μια «δεξαμενή προβληματικών» και δυνητικά «διαθέσιμων» υπαλλήλων, βλέποντας κοντά τους την πόρτα της εξόδου.
7) Στην «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης» η οποία αποτελείται μόνον από τους Γενικούς Διευθυντές και εξετάζει τις ενστάσεις των υπαλλήλων, οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι επιτροπές αυτές δεν έχουν συσταθεί ακόμα, ενώ στις αντίστοιχες εγκυκλίους περιγράφονται με τρόπο που δεν αποσαφηνίζει τα όρια μεταξύ αυτών και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Πρόκειται για… καινοτόμα μορφή «δημοκρατίας»!
8) Η Κυβέρνηση, με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών «Αξιολόγησης», εξασφαλίζει την εξουσία να παρεμβαίνει στη βαθμολόγηση εφαρμόζοντας το «συντελεστή διόρθωσης». Ουσιαστικά βάζει τα ποσοστά στην «αξιολόγηση» με «έξυπνο» τρόπο, αφού, για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει τον αριθμό αυτών που έχουν αξιολογηθεί ως πολύ επαρκείς ή άριστοι υπάλληλοι (άρθρο 17 παρ.15 του Ν. 4369/2016).
9) Συγκροτείται η «Επιτροπή Ακρόασης» (σε σχέση με τη λογοδοσία, τον κοινωνικό έλεγχο κ.λπ.) που θα ασχολείται με τα αιτήματα κοινωνικών φορέων ή μεμονωμένων πολιτών. Είναι ολοφάνερο ότι όποιος ιδιώτης δεν καλύπτεται από την υπηρεσιακή απόφαση ή άποψη, ή θεωρεί ότι δεν ικανοποιούνται τα ατομικά του συμφέροντα θα καταφεύγει στην Επιτροπή στοχοποιώντας τον κάθε υπάλληλο ατομικά, αφού ισχύει η μνημονιακή ρύθμιση που αφήνει τον υπάλληλο εκτεθειμένο και υπόλογο για τις υπηρεσιακές αποφάσεις.
10) Η «αξιολόγηση» σχετίζεται και με την κινητικότητα, όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο 4440/2016, ο οποίος προβλέπει υποχρεωτική μετακίνηση υπαλλήλων -ακόμη κι εκτός νομού-, αρκεί ο φορέας προέλευσης να έχει κάλυψη στο ελάχιστο 50% των θέσεών του.
11) Σε συνδυασμό με το ενιαίο ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης (άρθ. 16 του Ν.4440/2016), στο οποία θα περιλαμβάνονται οι οργανικές μονάδες όλων των φορέων, όλοι οι υπηρετούντες υπάλληλοι και τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας τους, το κράτος θα έχει πλέον τη  δυνατότητα, ανά πάσα στιγμή, να συγκρίνει, με βάση μνημονιακής έμπνευσης δείκτες, το προσωπικό των φορέων και να το αναπροσαρμόζει κατά το δοκούν. Γνωρίζουμε όλοι που οδήγησαν παρόμοιες διεργασίες στο παρελθόν.
12) Η «αξιολόγηση» δεν έχει καμία σχέση με την ανάγκη επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής στήριξης των Δημοσίων Υπαλλήλων, ώστε οι ίδιοι και οι κρατικές δομές να γίνουν καλύτερες, σύγχρονες, πιο ποιοτικές στην παροχή αναβαθμισμένων κοινωνικών υπηρεσιών για τα λαϊκά στρώματα. Δεν έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών.
13) Οι διαδικασίες της «αξιολόγησης» στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα υπουργεία γενικότερα επιδιώκουν να συρρικνωθούν οι υπάρχουσες κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η «αξιολόγηση» εγγράφεται στο συνολικό πλαίσιο ρυθμίσεων που στοχεύουν στην προώθηση σαρωτικών ιδιωτικοποιήσεων, στην παράδοση ολόκληρων τομέων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσουν την κερδοφορία τους.
14) Το θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας – «αξιολόγησης» υπαλλήλων διασταυρώνεται με το ψηφιακό οργανόγραμμα και τα επιμέρους οργανογράμματα υπουργείων-αυτοδιοίκησης – φορέων, με τη συγχώνευση και κατάργηση ειδικοτήτων και κλάδων και συμπληρώνεται από την ιδιωτικοποίηση μέσω εργολαβιών και από τη διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ, «ωφελούμενων», συμβασιούχων, αναπληρωτών κ.λπ. Όλη αυτή η νομοθεσία, με την ισχύ και της προηγούμενης μνημονιακής που δεν καταργήθηκε ποτέ, απορυθμίζει τις εργασιακές σχέσεις στο Δημόσιο, πλήττει τους μισθούς και τα δικαιώματα, υποβαθμίζοντας και ακριβαίνοντας συγχρόνως τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα φτωχομεσαία κοινωνικά στρώματα.
Κύριοι-ες Βουλευτές,
Είναι προφανές, ότι οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση δυσμενής διοικητική συνέπεια ή μέτρο ή διάκριση στην υπηρεσιακή κατάσταση εις βάρος των απεργών δημοσίων υπαλλήλων, εξαιτίας της συμμετοχής τους σε νομίμως κηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση, είναι αντίθετη τόσο προς το Σύνταγμα όσο και προς τις εθνικές και υπερνομοθετικές διατάξεις, που προστατεύουν το δικαίωμα της απεργίας.
Συνεπώς, η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσης) συνέπειας σε βάρος του.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με βάση τα παραπάνω, σας καλεί να καταψηφίσετε αυτήν την εκβιαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική τροπολογία, σεβόμενοι τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87/48 και 98/49 που έχουν κυρωθεί με τους νόμους 4204/61 και 4205/61.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΑΠΟ ΤΙΣ 12.30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ


Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 781
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση νασυμμετάσχουν στην ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για αύριο, ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017, από τις 12:30 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και
στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στη 1.00 το μεσημέρι, στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα. Θα ακολουθήσει Πορεία Διαμαρτυρίας
προς τη Βουλή.
Η κινητοποίηση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στο Δημόσιο Τομέα πραγματοποιείται ως απάντηση στην τροπολογία
που κατέθεσε στη Βουλή η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, με την οποία ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και νομοθετεί
καταστρατηγώντας στην πράξη τον Ν.1264/1982 και το κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία.
Είναι μία τροπολογία που κατατέθηκε προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των δανειστών. Ότι δεν τόλμησαν να κάνουν οι πιο ακραίοι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού το κάνει η δήθεν αριστερή κυβέρνηση των ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ.
και η αρμόδια Υπουργός κα Όλγα Γεροβασίλη, αφού με την τροπολογία αυτή απαγορεύεται επί της ουσίας η συμμετοχή στις επόμενες κρίσεις Προϊσταμένων σε
όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στην Απεργία-Αποχή και δεν συμπληρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης.
Σημειώνεται πως τόσο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. όσο και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν την Απεργία-Αποχή κατά της δήθεν αξιολόγησης των
Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την κυβέρνηση και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αποσύρουν την τροπολογία που προάγει την απεργοσπασία και προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους. Σημειώνει πώς τέτοιου είδους τακτικές και πολιτικές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές και αν χρειαστεί η απάντηση των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι ακόμη πιο δυναμική...
Καλεί τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους-Μέλη της, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και Συγκεντρώσεις στους χώρους εργασίας, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων για τα νέα δεδομένα στο θέμα της αξιολόγησης, αλλά και την συνέχιση και περιφρούρηση της Απεργίας-Αποχής.
Καλεί παράλληλα την ηγεσία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε πολιτικό, συνδικαλιστικό και νομικό επίπεδο για να δοθεί ένα
οριστικό τέλος στους εκφοβισμούς, εκβιασμούς και τρομοκράτηση των εργαζομένων
στο Δημόσιο Τομέα από την κ. Όλγα Γεροβασίλη και την κυβέρνηση.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Σε ποιες περιπτώσεις δεν κόβεται το ανθυγιεινό επίδομα


1. Άδεια Μητρότητας (Κύησης και Λοχείας ή Υιοθεσίας).
2. Ν. 4384/2017 Άρθρο 98
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας παράγραφος
"4. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του.
Επίσης ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ, για όσο διάστημα οι
δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν ΣΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
(κανονικές, συνδικαλιστικές, εκτός από τις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από τα καθήκοντα ή την εργασία τους για συνδικαλιστικούς λόγους, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια
που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου,πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτι-
κές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή,
εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα,τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου."

13/8/2004 - 13/8/2017 Αθήνα 2004 οι εγκαταλελειμμένες Ολυμπιακές εγκατασ...

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΝΙΚΟ ΤΡΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΤΕΡΟ


 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:767/15-9-2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει τον Διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας Μιχάλη Καρτερό για απρόκλητη τραμπούκικη επίθεση κατά του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Νίκου Τράκα και του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Σερρών Μιλτιάδη Πανάγου.
Ο Μιχάλης Καρτερός αντιμετώπισε τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων των Ο.Τ.Α. του Νομού Σερρών κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στο αμαξοστάσιο του Δήμου Βισαλτίας με φραστικές επιθέσεις, ύβρεις, προπηλακισμό και διώξεις. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός πώς ο Μιχάλης Καρτερός είναι «συνάδελφος», Διευθυντής του Δήμου Βισαλτίας και όχι κάποιος Αιρετός, Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή έστω Δημοτικός Σύμβουλος.
Το πρωτοφανές γεγονός έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 8 Σεπτεμβρίου 2017, στο αμαξοστάσιο της Νιγρίτας Σερρών. Με αφορμή τις προγραμματισμένες επισκέψεις του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκου Τράκα στους χώρους εργασίας των Δήμων του Νομού Σερρών για να ακούσει τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά και για να τους ενημερώσει σχετικά με τις δράσεις της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε Συγκέντρωση των εργαζομένων στο χώρο του αμαξοστάσιου παρουσία και του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. του Νομού Σερρών Μιλτιάδη Πανάγου.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., εισέβαλε στην αίθουσα με άγριες διαθέσεις ο Διευθυντής του Δήμου Μιχάλης Καρτερός και προσπάθησε με φωνές, ύβρεις και απειλές να διακόψει την ομιλία του Προέδρου και να διαλύσει την συγκέντρωση των εργαζομένων, προφασιζόμενος ότι ο ίδιος δεν είχε δώσει άδεια για την συγκεκριμένη συγκέντρωση.
Έκπληκτοι ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε.-.Ο.Τ.Α., ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων και οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι παρακολουθούσαν την τραμπούκικη, αυταρχική και απαράδεκτη συμπεριφορά του Διευθυντή του Δήμου, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.
Μάλιστα, ο Διευθυντής του Δήμου Μιχάλης Καρτερός, μετά τις ύβρεις και απειλές που εκτόξευσε εναντίον του Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., τον ενημέρωσε ότι δεν φοβάται κανέναν γιατί ήταν υποψήφιος Βουλευτής με το κόμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στις προηγούμενες εκλογές, καθώς και δεν θα υπάρξει παρέμβαση του Σ.ΕΠ.Ε. στο Δήμο του για τις συνθήκες εργασίας, γιατί είναι πολύ καλός φίλος με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Ανδρέα Νεφελούδη.
Δεν έφταναν όλα αυτά, το ίδιο βράδυ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τοπικού Τηλεοπτικού Σταθμού «Δίκτυο», ο «συνάδελφος» Διευθυντής συνέχισε την αήθη και βρώμικη επίθεσή του εναντίον του Πρόεδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Νίκου Τράκα, χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα ως «Συνδικαλιστική μαφία»!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την οργανωμένη, βρώμικη επίθεση και δίωξη εναντίον του Προέδρου Νίκου Τράκα από τον «συνάδελφο» Διευθυντή του Δήμου Βισαλτίας Σερρών Μιχάλη Καρτερό. Αν μέσα στο παραλήρημα του, βλέπει στο πρόσωπο του Προέδρου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τακτικές «Συνδικαλιστικής μαφίας», τότε μάλλον κοιτάζει στον καθρέφτη και καλό θα είναι να σταματήσει τις «κακές παρέες» που τον επηρεάζουν αρνητικά.
Τον ενημερώνουμε επίσης εκ των προτέρων ότι, στην επόμενη επίσκεψη στους χώρους εργασίας του Δήμου Βισαλτίας είναι σίγουρο ότι δεν θα ζητήσουμε την άδεια του. Όχι γιατί έχουμε κομματικές «πλάτες», «αδελφούς προπαγανδιστές της κυβέρνησης» και «καλούς φίλους», απλά γιατί έχουμε δίπλα μας την συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αυτό μας κάνει να μη φοβόμαστε τίποτα και κανένα.
«Αγαπητέ συνάδελφε», κύριε Διευθυντά…, ευτυχώς οι εργαζόμενοι είδαν πολλά και κατάλαβαν ακόμη περισσότερα!
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. :ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 770
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12.30 μ.μ. έως λήξη ωραρίου)
ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 1.00 μ.μ. - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., στη συνεδρίασή της την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, απέναντι στην εκβιαστική τροπολογία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κας Όλγας Γεροβασίλη, έλαβε απόφαση για συνέχιση της Απεργίας-Αποχής από κάθε διαδικασία και ενέργεια που αφορά στην δήθεν αξιολόγηση των Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων.
Η μέχρι σήμερα μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στους Δήμους όλης της χώρας στην κινητοποίηση που αποφάσισε η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απέναντι στην εφαρμογή της προσχηματικής αξιολόγησης της κυβέρνησης, κατόπιν εντολής των δανειστών, ανάγκασε την κα Όλγα Γεροβασίλη να προσφύγει σε άκρως αντιδημοκρατικές πρακτικές που θυμίζουν άλλες «μαύρες» εποχές, καταθέτοντας εσπευσμένα τροπολογία η οποία ουσιαστικά νομοθετεί την απεργοσπασία.
Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή, νομοθετεί κατά της απεργίας, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, καταστρατηγώντας στην πράξη τον Ν.1264/1982 και το κατοχυρωμένο δικαίωμα στην απεργία που δεν τόλμησαν να αγγίξουν και οι πιο ακραίοι οπαδοί του νεοφιλελευθερισμού, αφού απαγορεύει τη συμμετοχή στις επόμενες κρίσεις Προϊσταμένων σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στην Απεργία-Αποχή και δεν συμπληρώσουν τα φύλλα αξιολόγησης.
Το γεγονός ότι η «αξιολόγηση» είναι προαπαιτούμενο που θέτουν οι δανειστές για την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ότι η «αξιολόγηση» οδηγεί στην συρρίκνωση των Δημοσίων Υπηρεσιών και στην δημιουργία ενός μικρού, ευέλικτου και επιτελικού κράτους με λίγους εργαζόμενους που θα κάνει αναθέσεις σε ιδιώτες, εξυπηρετώντας τα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα, σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δ.Ν.Τ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί την κυβέρνηση και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, να αποσύρουν άμεσα την κατάπτυστη τροπολογία-εκβιασμό των εργαζομένων. Καλεί τα Πρωτοβάθμια Σωματεία-Μέλη της, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, Συσκέψεις και Συγκεντρώσεις στους χώρους εργασίας, με σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων για τα νέα δεδομένα στο θέμα της αξιολόγησης αλλά και την συνέχιση και περιφρούρηση της Απεργίας-Αποχής με ακόμη πιο δυναμική και μαζική συμμετοχή.
Σε περίπτωση που ψηφιστεί από την Βουλή η συγκεκριμένη απαράδεκτη τροπολογία, η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα εκδώσει νεότερη ανακοίνωση με τις απαραίτητες οδηγίες και κατευθύνσεις προς τους εργαζόμενους σε συνδικαλιστικό, κινηματικό και Νομικό επίπεδο, για την πλήρη κάλυψη όλων των εργαζομένων και κυρίως των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων που συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση.
Καλεί παράλληλα την ηγεσία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα σε πολιτικό, συνδικαλιστικό και Νομικό επίπεδο για να δοθεί ένα οριστικό τέλος στους εκφοβισμούς, εκβιασμούς και τρομοκράτηση των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα από την κα Όλγα Γεροβασίλη και την κυβέρνηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν μαζικά στην Παναττική Στάση Εργασίας που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την ΤΡΙΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 από τις 12:30 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στη 1.00 μ.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην πορεία προς τη Βουλή.
Γνωρίζουν καλά οι κυβερνώντες ότι τέτοιου είδους τακτικές και πολιτικές που συμπεριλαμβάνουν προσπάθειες εκφοβισμών, εκβιασμών και τρομοκράτησης, δεν περνάνε στους εργαζόμενους στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και αν χρειαστεί θα δώσουν για μία ακόμη φορά δυναμική απάντηση, όπως και στο παρελθόν.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ
Ο Πρόεδρος Ο ανλ. Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας Γιάννης Τσούνης

Κάλεσμα σε συγκέντρωση ενάντια στην αξιολόγηση


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κάλεσμα σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου,          1 μ.μ. και πορεία προς τη Βουλή
Συναδέλφισσες-οι,
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, προωθεί για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, την εκβιαστική, διασπαστική, αντισυνταγματική και απεργοσπαστική τροπολογία της για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Με αυτήν την τροπολογία η Κυβέρνηση προσπαθεί να «απαντήσει» στην καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία – αποχή που έχει κηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από την μνημονιακή υποχρέωση για «αξιολόγηση». Με την τροπολογία αυτή, εκβιάζει τους εργαζόμενους και όλους όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης. Επιχειρεί να αποκρύψει την ήττα της και το «ναυάγιο» που υπέστη στο θέμα αυτό και να στείλει το μήνυμα ότι έτσι μπορεί πάρει τη ρεβάνς.
Χτύπησε όμως λάθος πόρτα. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο δεν είναι ούτε υπάλληλοι της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε υποτελείς της. Δεν μπορεί, λοιπόν, η κυρία Γεροβασίλη να «αποφασίζει και να διατάζει»! Δεν μπορεί προκειμένου να «σπάσει» μια απεργία, να νομοθετεί ποινές για αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή, να τροποποιεί διοικητικές διαδικασίες, να αλλάζει ημερομηνίες προκειμένου να μπορέσει η ίδια να «απολογηθεί» στους θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΔΝΤ! Αυτή είναι η «μεταρρύθμιση» που ευαγγελίζονται στην κυβέρνηση; Η «αξιοκρατία», η «ικανότητα» και η «ανασυγκρότηση» έγκειται στο να μην απεργείς;
Η τροπολογία αυτή καθιερώνει την τιμωρία των απεργών με τον αποκλεισμό τους από τις διαδικασίες κρίσεων, γεγονός που αποτελεί πρωτοφανή καταπάτηση του δικαιώματος στην απεργία και προσπάθεια δημιουργίας απεργοσπαστικού μηχανισμού.
Καλούμαστε με τη συλλογική και αποφασιστική στάση μας να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε την απεργία-αποχή και να χαλάσουμε και αυτό το σχέδιο της Κυβέρνησης.
Αν όλοι μας παραμείνουμε ενωμένοι στην απεργία-αποχή δεν θα βρει η Κυβέρνηση υποψήφιους για τις θέσεις ευθύνης. Η απάντησή μας πρέπει να είναι παραδειγματική για να ανακόψει τη θρασύτητα και τον αυταρχισμό μιας κυβέρνησης που αποδεικνύεται όλο και πιο επικίνδυνη για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017, στη 1 μ.μ.,  σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία προς τη Βουλή. Για το σκοπό αυτό κηρύσσει Παναττική Στάση Εργασίας από τις 12:30 μ.μ. έως τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών.
Η ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Πεθαίνοντας για το μεροκάματο


«Προχωρήσαμε σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, γιατί πρέπει πια όλοι όσοι σφυρίζουν αδιάφορα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, και οι δήμοι και τα συναρμόδια υπουργεία και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να μπει ένα τέλος στο αυξανόμενο φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων», τονίζει στην «Εποχή» ο Νίκος Κρέτσης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ).
Η ομοσπονδία μετρά 34 θανάτους λόγω εργατικού δυστυχήματος στους δήμους από τον Ιούλιο του 2014 μέχρι και φέτος τον Αύγουστο. Το τελευταίο περιστατικό την περασμένη εβδομάδα αφορούσε μια 30χρονη εργαζόμενη στον τομέα της συγκομιδής απορριμμάτων στο δήμο Πύργου, αφού την παρέσυρε το απορριμματοφόρο. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο οδηγός του οχήματος. Πραγματικά υπεύθυνοι, όμως, φαίνεται να είναι όσοι δεν τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. «Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί. Έχουμε πολύ συχνά ατυχήματα, εκ των οποίων κάποια πολύ σοβαρά, αλλά και μικρότερα που δεν δημοσιοποιούνται. Η αύξηση του φαινομένου οφείλεται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, στην έλλειψη προσωπικού εργασίας, που σημαίνει ότι οι υπάρχοντες εργαζόμενοι επιφορτίζονται με μεγάλο όγκο δουλειάς, με την κούραση να ευνοεί τα ατυχήματα και τους θανάτους. Ειδικά η αποκομιδή απορριμμάτων είναι ένα πολύ βαρύ και δύσκολο επάγγελμα για να εργάζεται κάποιος πολλές ώρες σε αυτό. Δεύτερον, ο στόλος των απορριμματοφόρων βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και χρειάζεται αντικατάσταση, γιατί θέτει τους εργαζόμενους σε κίνδυνο. Και τρίτον, βέβαια, η έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, όπως υποδήματα, γαλότσες, γιλέκα, γάντια, κράνη, προστατευτικά γυαλιά, μάσκες μιας χρήσης κτλ, που κανονικά πρέπει να μας χορηγούνται βάσει της νομοθεσίας, αλλά που σε πολλούς δήμους δεν δόθηκαν ποτέ», εξηγεί ο συνδικαλιστής της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Κενά και σκοπιμότητες
Ακόμα και η νομοθεσία, όμως, στην περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ελλιπής, καθώς όσα προβλέπονται από το νόμο για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, όπως η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας για χώρους με άνω των 50 εργαζομένους, μέχρι και σήμερα δεν ήταν υποχρεωτικό να τηρούνται στο δημόσιο. «Στην τοπική αυτοδιοίκηση το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ένα υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο υγείας και ασφάλειας. Για αυτό το λόγο τους υπάρχοντες κανόνες, τους ενοποιούμε ξανά σε ένα ενιαίο νόμο και θεσπίζουμε την υποχρεωτικότητα της εφαρμογής τους στο δημόσιο και την αυτοδιοίκηση. Επίσης, μέχρι πριν ένα μήνα οι ελεγκτές του ΣΕΠΕ δεν είχαν τη δυνατότητα να επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις στους δήμους γι’ αυτά τα θέματα. Τώρα το τροποποιήσαμε, προκειμένου να γίνονται κανονικά οι έλεγχοι, όπως και συνέβη στην περίπτωση του δήμου Αθήνας», περιγράφει ο Ανδρέας Νεφελούδης, γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας.
Πέραν των κενών της νομοθεσίας, υπάρχουν και αυτά στις υποδομές των δήμων που θέτουν επίσης σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων. Για παράδειγμα, «κανονικά οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα θα έπρεπε να απαγορεύεται να φορούν τα ρούχα εργασίας τους εκτός αυτής, στα ΜΜΜ ή στο σπίτι που θα αγκαλιάσουν τα παιδιά τους, γιατί αυτά είναι γεμάτα εκατομμύρια μικρόβια. Θα έπρεπε, λοιπόν, να υπάρχουν ντουζιέρες και αποδυτήρια στο χώρο εργασίας, και μάλιστα τα ρούχα εργασίας να πλένονταν εκεί, καθώς χρειάζονται υψηλές θερμοκρασίες και να μην πλένονται μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα», επισημαίνει ο Κώστας Κορδώνης, συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ εργαζόμενων στους δήμους, συμπληρώνοντας πως «δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων που αντιμετωπίζουν κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και οι εργαζόμενοι γραφείου, που βρίσκονται σε ανήλιαγα και μη καλά αεριζόμενα υπόγεια, χωρίς παράθυρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι δήμος που μετέτρεψε πρώην γκαράζ σε γραφεία, χωρίς να πληροί κανένα κριτήριο».
Οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας φαίνεται να διαδραματίζουν, ως συνήθως, ιδιαίτερα επιβαρυντικό ρόλο για τα εργασιακά δικαιώματα και στο θέμα της υγείας και ασφάλειας, με την περικοπή δαπανών στο δημόσιο, αλλά και την τάση ιδιωτικοποίησης διαφόρων υπηρεσιών. «Για την καθαριότητα στους δήμους υπάρχει πολιτικός και ιδεολογικός πόλεμος για την ιδιωτικοποίησή τους, στην οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Για αυτό το λόγο κάποιοι δήμοι απαξιώνουν τις υπηρεσίες καθαριότητας, για να μπορέσουν να νομιμοποιήσουν τη διαδικασία ανάθεσης αυτών των υπηρεσιών σε ιδιώτες. Αυτό πρέπει να ανατραπεί με κάθε τρόπο», εξηγεί ο Ανδρέας Νεφελούδης.
Αύξηση των εργατικών ατυχημάτων
Η άνοδος των εργατικών ατυχημάτων δεν αφορά μόνο στους δήμους, αλλά δυστυχώς αποτελεί ένα συνολικό φαινόμενο για την εργασία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, μέσα σε ένα χρόνο είχαμε αύξηση 5,1%, ήτοι 4.459 ατυχήματα εν ώρα εργασίας, εκ των οποίων τα 45 θανατηφόρα. Τα περισσότερα αφορούσαν ανειδίκευτους εργάτες και χειριστές σταθερών μηχανημάτων.
Για φέτος δεν υπάρχει επίσημη στατιστική μελέτη, αλλά αρκεί να θυμίσουμε κάποια από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας από τον Ιανουάριο, για να καταλάβουμε πως παραμένει ένα πολύ συχνό φαινόμενο: ελαιοχρωματιστής δήμου στη Θεσσαλονίκη έπεσε από σκαλωσιά, χειριστής κλαρκ πέθανε στο ορυχείο Καρδιάς, δύο εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ Ελευσίνας υπέστησαν εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, συμβασιούχος στα ΧΥΤΑ Μαυροράχης κατέληξε, εργάτης των ναυπηγείων Σαλαμίνας τραυματίστηκε στο μηρό, 29χρονος ντελιβεράς σκοτώθηκε στη Λάρισα, τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά στην TOP GAS, εργάτης έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής στο Ηράκλειο, όμοια και άλλος οικοδόμος στα Χανιά έπεσε από σκαλωσιά, εργαζόμενος σε εργοστάσιο λιπασμάτων στο Χαλκερό Καβάλας δηλητηριάστηκε από χημικά αέρια, χειριστής γερανοφόρου πέθανε στο μετρό Θεσαλλονίκης, διανομέας των Mikel σκοτώθηκε όταν πήγαινε παραγγελία, εργάτης σκοτώθηκε σε εργοτάξιο της Θεσπρωτίας, αφού καταπλακώθηκε από χώματα και λάσπη, ηλεκτρολόγος σκοτώθηκε, πέφτοντας από τον 7ο όροφο στη Θεσαλλονίκη, δύτης των ιχθυοκαλλιεργειών «Νηρέας» πνίγηκε, ντελιβεράς σκοτώθηκε στο Γαλάτσι…
Αυτά συνέβησαν σε μόλις 8 μήνες, και είναι μόνο κάποια απ’ όσα δημοσιεύθηκαν και καταγράφηκαν ως εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Στην πραγματικότητα είναι ακόμα συχνότερα, αλλά δεν αναγνωρίζονται ως τέτοια, αφού «η τρομοκρατία και ο εκβιασμός, να μην δηλωθεί σαν εργατικό ατύχημα είναι καθεστώς. Προσπαθούν να εξαγοράσουν με ψίχουλα τη σιωπή του εργαζομένου, απειλώντας τον ταυτόχρονα ότι αλλιώς θα χάσει τη δουλειά του και θα φροντίσει ο εργοδότης να μην ξαναπιάσει δουλειά σε κανένα εργοτάξιο», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, Σταύρος Λίτσας. Εκβιασμός που λάμβανε πάντα χώρα, αλλά ιδίως μέσα στην κρίση με την υπερβολική άνοδο της ανεργίας, βρίσκει τους εργαζόμενους ακόμα πιο ανυπεράσπιστους.
Όταν οι εργοδότες εγκληματούν
Το παράδοξο είναι, όπως περιγράφει ο ίδιος, ότι «ενώ η οικοδομική δραστηριότητα έχει φτάσει στα τάρταρα, τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα σε ποσοστό». Προκειμένου ο εργοδότης να αυξήσει το κέρδος του, υπάρχουν «πραγματικά, εργοτάξια κρεματόρια». Χωρίς μέτρα ασφαλείας, αλλά με μεγάλη εντατικοποίηση της δουλειάς και υπερωρίες, εξαντλώντας τους εργαζόμενους για να αποφύγουν το κόστος (κόστος, έτσι ερμηνεύουν την ανθρώπινη ζωή), με αποτέλεσμα οι οικοδόμοι να πέφτουν από τις σκαλωσιές, να τρυπιούνται στο σώμα τους από μπετόβεργες, να πεθαίνουν από ηλεκτροπληξίες, να καταπλακώνονται από μεγάλα αντικείμενα, όπως καταγγέλλει από την εμπειρία του ο Σταύρος Λίτσας. Στην εξάντληση και στα ατυχήματα των οικοδόμων συνηγορεί, όμως, και η νομοθεσία, αφού ορίζει τη συνταξιοδότησή τους στα 62 χρόνια, ηλικία που δεν ενδείκνυται για να κουβαλάς μεγάλα βάρη και να σκαρφαλώνεις στις σκαλωσιές.
Το έγκλημα των εργοδοτών συνεχίζεται όπως προειπώθηκε και μετά το ατύχημα, που προσπαθούν να το φορτώσουν στην ευθύνη του εργαζόμενου. «Δεν έχουμε δει ποτέ εργοδότη να μπαίνει φυλακή για εργατικό ατύχημα ή δυστύχημα, όλα ανήκουν στην ευθύνη των εργατών στο τέλος. Για παράδειγμα είχαμε εργατικό ατύχημα συναδέλφου που τον είχαν βάλει να κρατάει τη σημαία στη μέση του δρόμου γιατί έστρωναν άσφαλτο και επειδή χτυπήθηκε από αμάξι, το κατέγραψαν σαν τροχαίο, ενώ τον είχαν βάλει να κάνει τη σημαδούρα», εξηγεί ο συνδικαλιστής οικοδόμος.
Όμοια περιστατικά καταγγέλλονται και στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. «Μέσα στην κρίση έγιναν μεγάλες περικοπές, πέραν από τους μισθούς, και στις δαπάνες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο το βιομηχανικό τομέα, αλλά ακόμα και στις υπηρεσίες και το εμπόριο. Μεγάλο πρόβλημα για παράδειγμα αντιμετωπίζουμε στις μεγάλες αποθήκες, στα logistics. Λόγω της οικονομικής κρίσης τα μηχανήματα, κλαρκ κτλ δεν συντηρούνται και δεν λειτουργούν σωστά, ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι υποτυπώδη. Άλλος τομέας με έντονα προβλήματα είναι οι χρηματαποστολές, με σάπια και διάτρητα αμάξια, ακόμα και με φορτηγά που έχουν δεξί τιμόνι. Οι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν το κόστος από το οτιδήποτε. Φανταστείτε στο Ίδρυμα Νιάρχου είχαν 100 σεκιουριτάδες μέσα στο καλοκαίρι χωρίς τουαλέτα και σκίαστρα, με αποτέλεσμα να έχουμε λιποθυμίες των εργαζομένων», επισημαίνει και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ), Παναγιώτης Κυριακούλιας, για τα απαραίτητα μέτρα που κάποιοι τα θεωρούν πολυτέλειες.
Τα παιδιά με τα παπιά δεν είναι αναλώσιμα
Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εργοδοτικών εκβιασμών που οδηγούν σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα τα συναντάμε στον τομέα των ταχυμεταφορών. Ο εργοδότης απαιτεί συνέχεια από το «παιδί με το παπί» να πάει την παραγγελία πιο γρήγορα, αδιαφορώντας αν θα τρακάρει στο δρόμο. Για να πιάσει τόπο η απαίτηση, έχει προωθηθεί και το σύστημα της δωρεάν παραγγελίας αν δεν έρθει στην ώρα της, την οποία βέβαια την πληρώνει ο ντελιβεράς από την τσέπη του και όχι ο εργοδότης. Παράλληλα, στους ταχυμεταφορείς όχι απλά δεν εξασφαλίζεται κανένα μέσο προστασίας (ειδικό μπουφάν, γάντια, κράνος κτλ), αλλά δεν τους παρέχεται ούτε η βενζίνη, ούτε το μηχανάκι από την επιχείρηση, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε συντήρηση και επισκευή απαιτείται, πρέπει να την πληρώσουν μόνοι τους, γεγονός αδύνατο τις περισσότερες φορές λόγω του πενιχρού μισθού που παίρνουν.
Και αν στις υπόλοιπες δουλειές οι εργοδότες προσπαθούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα και τις αποζημιώσεις για τα εργατικά ατυχήματα, στην περίπτωση των ντελίβερι είναι ακόμα πιο σύνηθες, λόγω της ευκολίας, να δηλωθεί σαν τροχαίο. «Οι εργαζόμενοι, αν μετά το ατύχημα έχουμε τις αισθήσεις μας, οφείλουμε να δηλώνουμε στην τροχαία και στο ΕΚΑΒ, πως είμαστε εν ώρα εργασίας, το κατάστημα που εργαζόμαστε και να ζητάμε να καταγράφονται τα λεγόμενα μας. Μόνο αυτό μας εξασφαλίζει απέναντι στα συνήθη ψέματα του εργοδότη. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων συναδέλφων οι εργοδότες προσπαθούν να κουκουλώσουν το ατύχημα. Είτε προσπαθούν να μην το δηλώσει ο εργαζόμενος, επικαλούμενοι, το πόσο «φίλοι» είναι, το πόσο δύσκολα περνάει η επιχείρηση που «μας δίνει ψωμί να φάμε» ή ακόμα και φοβερίζοντας με απόλυση κλπ. Είτε επιχειρούν να το βαφτίσουν τροχαίο. Έχει γίνει καταγγελία στο σωματείο για ψητοπωλείο στην Αγία Βαρβάρα, όπου ο εργοδότης αφαίρεσε το κουτί από τον μηχανάκι του συνάδελφου, μπροστά στα μάτια αρκετών περαστικών, ώστε να καταγραφεί ως τροχαίο και όχι ως εργατικό. Ο συνάδελφος πέθανε και ο εργοδότης την έχει βγάλει έως τώρα καθαρή», περιγράφεται από εισήγηση της Συνέλευσης Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δίκυκλου (ΣΒΕΟΔ).
Τα μακροπρόθεσμα εργατικά ατυχήματα
Πέραν, όμως, των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων που γίνονται κάποια συγκεκριμένη στιγμή την ώρα της δουλειάς, υπάρχουν και οι επαγγελματικές ασθένειες, που προκαλούνται σε βάθος χρόνου εξαιτίας της φύσης κάποιων εργασιών, βάλλοντας άσχημα κατά της υγείας των εργαζομένων και χωρίς να αναγνωρίζεται νομοθετικά η ανάγκη αποζημίωσης για αυτές.
Εργαζόμενοι σε χημικά, σε απορρίμματα, σε ξυλουργεία, σε μαρμαράδικα, εργάτες με έντονη χειρωνακτική δουλειά και πολλοί άλλοι, προσβάλλονται συνέχεια από καρκίνους, μολυσματικές ασθένειες, μυοσκελετικά προβλήματα κ.α ακριβώς λόγω της δουλειάς τους, και δεν λαμβάνουν ούτε ένα επίδομα χρόνιου επαγγελματικού ατυχήματος.
«Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να καλύπτει τους εργαζόμενους στο ζήτημα των επαγγελματικών ασθενειών. Στην καθαριότητα των δήμων έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί και το προσωπικό είναι γερασμένο, χωρίς να μπορεί να βγει στη σύνταξη, και η ίδια η φύση της εργασίας τους προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί είναι βαριά, δημιουργώντας συχνά μυοσκελετικά και μυϊκά προβλήματα χωρίς να προβλέπεται καμία αποζημίωση για αυτές τις βλάβες», περιγράφει ο Νίκος Κρέτσης.
Αν και το 2012 καταρτίστηκε επίσημος κατάλογος με ποιες ασθένειες θεωρούνται επαγγελματικές, πρώτον δεν αποβλέπει σε κανένα όφελος για τους πάσχοντες και δεύτερον «είναι ανεπαρκής και ελλιπής ιδίως για τους κλάδους υπηρεσιών, και δεν αναγνωρίζει κανέναν επικίνδυνο ψυχοκοινωνικό παράγοντα», τονίζει ο Παναγιώτης Κυριακούλιας.
Έλεγχοι, βελτίωση νομοθεσίας και αγώνας
Το πρώτο πράγμα που προτάσσουν οι εργαζόμενοι για την αντιμετώπιση του φαινομένου, είναι η αύξηση των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς «σε πολλές περιπτώσεις οι όροι για ύπαρξη τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας τηρούνται μόνο σε τυπικό επίπεδο και στην πράξη δεν λειτουργούν. Ο τεχνικός, δηλαδή, μπορεί να προτείνει κάποια μέτρα στον εργοδότη και αυτός να τα αγνοήσει λόγω κόστους», σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της ΟΙΥΕ.
Ούτε, όμως, η αύξηση των ελέγχων θα αρκούσε για την πραγματική μείωση (κανονικά θα έπρεπε να μπορούμε να μιλήσουμε για εξάλειψη) των εργατικών ατυχημάτων, αφού «και οι τεχνικοί ασφαλείας ως εργαζόμενοι των εργοδοτών υπόκεινται και αυτοί στις πιέσεις και τους εκβιασμούς για να κάνουν τα στραβά μάτια. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να περάσει στην ευθύνη του κράτους η ασφάλεια των εργαζομένων. Θα πρέπει να γίνουν κι άλλες νομοθετικές βελτιώσεις, όπως να αναγνωριστούν οι επαγγελματικές ασθένειες μέσα στον κανονισμό για την υγεία, να ενισχυθούν τα πρόστιμα, και τα μέτρα ασφάλειας, και να υπάρξει κάποιος που όντως θα επιβάλλει την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, γιατί όλες οι υπηρεσίες του κράτους κοιτούν πώς θα μεγιστοποιήσουν οι επιχειρήσεις τα κέρδη τους και όχι το πώς θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια», επισημαίνει ο Σταύρος Λίτσας.
Το υπουργείο Εργασίας, όπως πληροφορεί ο γενικός γραμματέας του, σε συνέχεια του νομοσχεδίου για τα εργασιακά, που υπερψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή, επεξεργάζεται τώρα νομοθετικές βελτιώσεις των κανονισμών τόσο στον προσδιορισμό των εργατικών ατυχημάτων, όσο και στα πρόστιμα αυτών. Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε διαβούλευση και με τους ντελίβερι για την υποχρεωτική χορήγηση ατομικών μέσων προστασίας από τους εργοδότες, ενώ εξετάζεται και η δημιουργία ειδικού φορέα ασφάλισης για τις επαγγελματικές ασθένειες.
Όποια νομοθετική αλλαγή και να επέλθει, όμως, οι πιέσεις και οι εκβιασμοί των εργοδοτών, προκειμένου να επιτύχουν μικρότερο κόστος και μεγαλύτερο κέρδος, δύσκολα θα λάβουν τέλος. Για αυτό το λόγο «είναι αναγκαίο οι εργαζόμενοι να συσπειρωθούν σε συνδικάτα και να παλέψουν συλλογικά για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας και για την τήρησή τους. Αν δεν παλέψουμε εμείς για την επιβολή τους, δεν μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν σωτήρα να μας σώσει. Μόνο όλοι μαζί θα μπορέσουμε να μην υποκύψουμε στους εκβιασμούς των εργοδοτών που έχουν όπλο την ανεργία», καταλήγει ο Σταύρος Λίτσας.
Τζέλα Αλιπράντη
πηγή http://epohi.gr